De agila målen och hur du når dem!

Agilt – ett koncept som ofta missuppfattas. Den vanligaste missuppfattningen är att agilt handlar om en viss typ av arbetsmetod som många tror att man kan införa och sedan påstå att nu jobbar man agilt. Tyvärr är sanningen långt ifrån så pass enkel. Agilt är mer en kultur och ett mindset för att uppnå vissa mål och har egentligen väldigt lite att göra med en specifik arbetsmetod. Det är också därför det finns så OERHÖRT många olika metoder som klassas som agila. Det kan skilja sig väldigt mycket mellan dessa metoder men de har en gemensam nämnare - att de alltjämt främjar eller skapar förutsättningar för att nå de agila målen.


karta över agila metoder
En karta över agila metoder från 2016. Varje punkt är en egen metod och idag är denna karta ännu större! Kartan bör tas med en rejäl dos salt, men illustrerar mängden av de olika metoder som faller inom klassificeringen ”agilt”.
Källa: Deloitte Consulting Pty Ltd.


Målen med Agilt:

Skapa värde snabbt

Värde handlar om att presentera något som gör att det bli värt att skaffa/använda en produkt eller tjänst, för kund eller användare. Den behöver tillföra något och ha en konkurrensfördel gentemot andra alternativ. Vad värdet är, är olika beroende på vad det är för produkt eller tjänst. Det kan vara mätbara värden såväl som omätbara värden. Det kan också vara sådant som inte tillför slutanvändare något men hjälper teamen som utvecklar produkten eller den egna verksamheten på något sätt. Alla värden behöver dock prioriteras i förhållande till varandra, det är svårt att ”få allt” om man ska skapa värde snabbt. För snabbhet är relevant i sammanhanget. Det ska däremot inte vara på bekostnad av kvaliteten, för det kan han ödesdigra konsekvenser för produkten eller varumärket.


Maximera samarbeten

Man vill också kunna maximera samarbeten i produktutvecklingen. Se till att det blir så få situationer med missförstånd, felkommunikation och där man kan uppleva konsekvenserna av det som möjligt. Genom att sätta rätt personer och intressenter tillsammans för att lösa problemen skapar vi färre missförstånd på vägen och når bättre lösningar. Detta är en av de viktigaste faktorerna som påverkar leveransförmågan hos teamen och ledtider inom produktutvecklingen.


Maximera anpassningsbarheten

Anpassning handlar om att snabbt kunna göra förändringar i sin produkt eller sina tjänster för att tillgodose de behov som utvecklas på marknaden. Under pandemin fick exempelvis många verksamheter tänka om och övergå till att enbart möta dem digitalt för att nå ut till sina kunder. Men det kan också handla om anpassningar av arbetssätt, tidplaner, resurser, eller annat som påverkar den egna interna verksamheten. Poängen är att det inte ska behövas långa beslutskedjor eller ledtider för att planera om, tänka nytt eller göra annorlunda. Hur snabbt kan ni anpassa er?


Minimera onödigt arbete

Det finns många processer idag som är väldigt tungrodda, det är många saker som behöver göras enligt processer som inte tillför något för slutprodukten, till exempel vissa typer av kontroller och avrapporteringar. Omfattande dokumentation inom MedTechbranschen eller standarder kring hur säkerhetssystem i fordonsbranschen ska fungera är exempel på företeelser som inte går att ta sig runt på grund av juridiska skäl, dock finns det mycket annat onödigt arbete som går att ta bort. Fundera på hur er arbetsprocess ser ut, går det att minimera något?

Hur ni når målen:

Som nämnt finns det ingen process, metod eller checklista att bocka av för att nå de agila målen utan det är i grund och botten en kultur och ett mindset som gör att du kan arbeta flexibelt och effektivt. Det som behöver ske är en kulturell förändring. Däremot finns det metoder, processer och verktyg som hjälper till att skapa förutsättningarna för att arbeta agilt!

Korta beslutsvägar

När det finns en lång lista på personer som behöver vara med och bestämma varje beslut tar beslutsprocesserna väldigt långt tid, vilket resulterar i att arbetet och utvecklingen blir långsam och ineffektiv. Korta beslutsvägar gör att det är lättare att anpassa sig och sitt arbete framåt. Att maximera samarbeten betyder alltså inte att ha så många och stora samarbeten som möjligt utan det handlar om att du har samarbeten som är effektiva och som löser problemen snabbt. I den bästa av agila världar har utvecklingsteamen ett starkt mandat att fatta beslut kring produkten, men det kräver väldigt mycket av både kulturen och ledarna i bolaget för att det ska fungera.Transparent ansvarstagande

Att vara transparent i vem som gör vad, vilka beslut som fattas och av vem besluten fattas av gör det lättare för utvecklingen. Om en person eller en grupp har ansvar för ett visst område så underlättar det om de är transparenta i sina beslutsvägar och sina beslut framåt. Genom att vara öppen vet resten av teamet hur man tänker och kan matcha sitt fortsatta arbete mot samma mål. Det är dumt att springa varsitt race, träffas om en månad och inse att ni inte spelar i samma lag. Men transparens handlar inte bara om beslut, det handlar även om kulturen kring hantering av förbättringsförslag, kritik och förändringsarbete. Utan transparens sker arbetet i stuprör och på olika hierarkiska nivåer vilket bland annat hindrar effektivitet och kommunikation.


Shift-left

Shift-left är ett tankesätt där arbetet kring kvalitetssäkringen ligger tidigare i utvecklingsprocessen. Man försöker hitta defekter, misstag eller potentiella fel så tidigt som möjligt, och jobba proaktivt med felprevention i stället för att endast vara reaktiv med feldetektering. Det gäller inte bara testning utan också arbetet med kravställning, design, kodkvalitet, arbetsmetoder och alla andra aspekter som påverkar slutkvaliteten av produkten. Allt sammantaget påverkar den slutliga kvaliteten.

Ju tidigare du hittar defekterna desto billigare och enklare blir det att åtgärda dem, det blir även mer tidseffektivt för hela projektet än om man skulle hitta felen i slutet av produktutvecklingen.


Shift-left (1)Shift-left modellen i jämförelse med den traditionella kvalitetsmodellen.Ständig förbättring

Det finns ingen metod eller process som är perfekt och den första iterationen av era arbetssätt kommer vara långt ifrån perfekta. En av de absolut viktigaste aspekterna med agilt är att inse detta och jobba för att kontinuerligt förbättra saker. Gör regelbundna avstämningar om hur ni jobbar, hur samarbeten funkar, hur processer hjälper eller stjälper, hur produkten mår, hur era användare tänker och vad som händer på marknaden och agera efter de insikter ni får. På så sätt säkerställer ni att aldrig hamna på efterkälken eller rentav bli utdaterade, vare sig det handlar om verksamheten eller produkten. Det är bättre att lära sig av sina misstag snabbt än att låta misstagen stå en dyrt under lång tid.

Ständig förbättring agila arbeteProcessen för ständig förbättring.

Sammanfattning

Att arbeta agilt handlar om kommunikation mellan individer framför processer och verktyg samt att prioritera rätt saker för produkten, tjänsten eller verksamheten. Processer och verktyg är inte oviktiga men de som faktiskt löser problemet, alltså personerna, är viktigare. Det handlar om att samarbeta effektivt för att hitta värdeskapande lösningar på rätt problem. Se över hur era beslutsvägar och kommunikation ser ut idag, går de att förbättra eller göras effektivare?

För att slutkvaliteten ska bli optimal och skapa värde rekommenderar jag att se över hela er utvecklingsprocess och se till att kvalitetssäkringen sker så tidigt som möjligt. Försök hitta defekter eller potentiella fel i alla områden kring utvecklingen.

Om ni bara har möjlighet att fokusera på en enda sak, låt det då vara ständig förbättring. Om ni jobbar konsekvent och systematiskt med detta kommer det mesta annat lösa sig med tiden. Det viktiga är att ni ger det just tid. 

 

Visualisera dina agila teststrategi!

En agil teststrategi ska i grunden definieras för varje sprint, epic eller annan tydligt avskild aktivitet. Det fungerar perfekt om man redan har kunskap och verktyg om vad och hur man bör göra, men det bli genast svårare om du inte vart som är bäst att börja. För att lyckas förmedla en bra bild över hur organisationen ska gå tillväga krävs en gemensam grund att stå på.

I den här guiden går min kollega Jan igenom hur du skapar och inför en grundläggande agil teststrategi och visualiserar den med hjälp av modeller.

Guide -  modellera din agila teststrategi

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också