Shift left och reducera antal buggar från början

Du har förmodligen hört talas om shift left-trenden, en trend som rör hela mjukvaruindustrin och som innebär att förflytta sig längre åt vänster i utvecklingskedjan, närmare utveckling. Det här möjliggör att hitta och ta bort buggar tidigare, närmare införingspunkten och att jobba förebyggande kring defekter för att uppnå de affärsmål man satt upp.

Vi vet ju alla att det är billigare att ta bort buggar tidigare.

Eftersom ansvaret fördelas på hela teamet fokuserar man inte bara på att 'Testa för att identifiera buggarna' utan arbetar proaktivt redan från början för att planera och bygga en robust och effektiv teststrategi som i sin tur hjälper oss att komma närmare produktens långsiktiga vision.

Sift left

Allt inom mjukvaruutveckling skiftar mer mot vänster idag. Test rör sig närmare utveckling, vilket även drift och förvaltning gör eftersom mer och mer idag görs som kod i form av automatiserade tester. Fullt automatiserad driftsättning är till exempel egentligen continuous delivery som också i grund och botten är kod. När det kommer till övervakning är det inte längre människor som sitter och monitorerar eller agerar på larm, även det görs via kod genom regler som triggar händelser, vilket gör att även övervakning skiftar mer åt vänster.

Ökad produktivitet i teamet 

När tiden från att en bugg införs till att den detekteras minskar, slipper utvecklare byta fokus när de ska felsöka och rätta till en bugg. Det i sin tur leder att teamets produktivitet ökar.

Framför allt bör ett sådant skifte fokusera på att få ner antalet buggar. Att införa färre buggar från början är naturligtvis mest effektivt ur både kostnads- och tidssynpunkt. Det är egentligen ganska logiskt att den billigaste och snabbast fixade buggen är den som aldrig behöver hittas eller fixas, eftersom den aldrig har införts från början. Här har QA en stor uppgift i att reducera antal buggar som skrivs till att börja med. 

Vad behöver du som testare tänka på vid Shift Left

  • Som testare måste du engagera dig tidigt i systemet och ge användbar input i varje steg för att utveckla integrationen tillsammans med resten av teamet och verksamheten.
  • Du bör arbeta tätt med verksamheten för att få en tydlig bild av behovet och kunna planera resursförstärknings, kompetens och verktygskrav i god tid.
  • Samarbeta med samtliga intressenter för att förstå visionen för produkten och kunna utforma en teststrategi och testaktiviteter redan innan det finns något konkret att testa.
  • Du ska kunna vägleda och coacha hela teamet kring kvalitet med produktvisionen i åtanke snarare än att bara ta ansvaret för testaktiviteter.
  • Vara med under kravplaneringsfasen och analysera tydligheten i dem, testbarheten och definitionen av acceptanskriterier till exempel. Men också identifiera de saknade kraven (om sådana finns) och förstå beroenden samt implementeringsstrategier.
  • Delta i designmöten regelbundet, förstå produktdesignen och arkitekturen identifiera kryphålen och skapa testscenarier för designen.
  • Du bör också samarbeta med design- och utvecklingsteamet och tillhandahålla testscenarier i förväg för att utveckla koden och få koll på möjliga realtidsscenarier och affärsflöden.

Clean Code

För att lyckas med att skriva färre buggar från början behöver du ha en metod att jobba efter, ett exempel är clean code. Den här typen av metod är möjlig idag eftersom det finns så mycket tillgänglig information i form av open source-kod att analysera, studera och dra lärdom ifrån. Så, när du har mjukvaran, källkoden och buggstatistiken för mjukvara kan du titta på vilka aspekter som gör att det finns få buggar. 

Kortfattat kan man förklara Clean Code som ett antal principer, mönster och rutiner för att skriva ren kod som går ut på att hålla ner komplexiteten, att rensa upp kod och hålla den ren. En typ av kunskapsbas som beskriver hur vi tänker, läser och rensar upp kod helt enkelt. 

Sammanfattning  

Shift left är trenden som innebär att allting rör sig mer mot vänster idag, närmare utveckling. Test, driftsättning och övervakning görs i allt större utsträckning i kod, tester som automatiseras, driftsättning som sker via kod och övervakning som också görs med hjälp av kod. Trenden möjliggör att hitta buggar tidigare och att reducera dess antal redan från början, vilket i slutändan blir billigare och går snabbare. 

Vill du veta mer om hur du kan leverera bättre produkter snabbare till kund, med både lägre kostnad och lägre risk. Då tycker jag att du ska titta på vårt webinar där jag pratar om det kontinuerliga arbetssättet som inkluderar CI, CD och CQA (Continuous Quality Assurance) och att det snart kommer vara nästintill ett måste för organisationer att gå åt det hållet. Speciellt om du jobbar med mjukvaruutveckling av produkter som ska gå till en slutanvändare.

New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också