Varför behöver du en teststrategi?

Innan du sätter igång med ett utvecklingsprojekt bör du ha en grundlig och stabil plan, en teststrategi som beskriver metodiken, arbetssättet, hur testerna ska prioriteras och så vidare. I det här blogginlägget tittar vi närmare på några av de främsta anledningarna till varför du bör ta fram en teststrategi.

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete börjar alltid i det affärsvärde som utvecklingen ska generera och en teststrategi som stödjer det, där rätt kvalitet definieras utifrån varje företags verklighet och affärsmål. Insikten om vad som är rätt kvalitet och vilka faktorer som påverkar kundupplevelsen gör att leveransen kan effektiviseras med nöjdare kunder som resultat.

Varje teststrategi har olika mål 

En teststrategi hjälper dig bland annat att testa och kvalitetssäkra din produkt eller ditt system med samma affärsmässiga prioriteringar som de övergripande målen i din organisation. För att ta ett exempel, om det övergripande målet är att alltid leverera produkter och system med mycket hög kvalitet så är det kvalitetsmål med få buggar som ska styra din teststrategi. Om målet istället är att alltid vara först med nya produkter på marknaden så är det troligtvis tiden som styr dina prioriteringar, och du kan kanske acceptera en lite lägre kvalitet på din produkt. Med dessa mål i fokus tar du fram en teststrategi som hjälper dig i din verksamhet att ta fram den grund för hur testerna ska genomföras. 

Prioriterade tester, minimerade risker och beskrivning av metodiken 

Utöver ovanstående så finns det många fler anledningar till att du bör ta fram en teststrategi. Den gör att det finns en plan för hur utveckling och test ska ske i de projektmiljöer som finns, vilket gör det enklare för alla inblandade att veta hur de ska arbeta för att gemensamt nå målet. 

Teststrategin säkerställer även att de kommande testerna är rätt prioriterade i förhållande till de affärsmål och den prioritering som gjorts mellan tid, kostnad och kvalitet.

En teststrategi kan även fungera som en kommunikationskanal för att beskriva den metodik som ska ligga till grund för testarbetet. Det gör det enklare för alla inblandade att behålla fokus och inte “sväva ut” för mycket utanför ramarna under arbetets gång.

Genom att ta fram en strategi för testarbetetet kan du även möjliggöra att icke-funktionella krav kan verifieras så tidigt som möjligt, vilket minskar risken för oönskade fel i ett senare skede av utvecklingen. Teststrategin gör också att du kan du kan automatisera rätt tester för att utvecklingsarbetet ska bli så effektivt som möjligt. 

Tänk på - förankra alltid teststrategin bland  intressenterna! 

Det viktigaste är att du tar fram en teststrategi som är förankrad bland intressenterna. Strategin behöver inte nödvändigtvis vara ett beslutat dokument, utan kan lika gärna vara ett förhållningssätt som sätts upp på väggen i utvecklingslokalerna och vara de tankar som ska genomsyra projektets testinsatser. Men det är viktigt att alla är med på noterna och att alla förstår testarbetets plan, metodik och det affärsvärde som utvecklingen ska generera.

Delar av det här blogginlägget är hämtade från vår nya guide - Det här bör din teststrategi innehålla. I guiden hittar du även kapitel om bland annat metodik, riskhantering och prioritering av tester och testmiljöer. Ladda ner den här!


New call-to-action

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också