Bygg en stabil grund för UX-arbetet i organisationen

Att enbart fokusera på produktens användbarhet är inte längre tillräckligt när man designar digitala produkter. Digitaliseringens snabba spridning och ökade betydelse medför att UX-designers behöver nya uppsättningar metoder och kunskap som hjälper dem att designa produkter som påverkar användarens känslor och användarengagemang. 


Organisationer behöver vara användarcentrerade och att addera värde som deras primära fokus när de utvecklar sina produkter och tjänster istället för att planlöst lägga till fler ”features ” som inte är förankrade, utan oftast härstammar från enstaka källor. Utöver det bör UX-arbetet placeras i en central UX designgrupp, och inte hanteras som en liten del i något affärsteam eller utvecklarteam etc.

För att uppnå de mål som sätts på en produkt och lyckas med ditt UX-arbete krävs ett team med rätt kompetens, en stark vision, tydlig strategi och förankring inom organisationen där alla vill åt samma mål.

Stegen mot en användarcentrerad organisation

Medvetenheten om att UX design är en erkänd ”global best practice” vid produktutveckling ökar bland företag som utvecklar digitala produkter. Men att sätta ihop en fungerande användarcentrerad organisation är en utmaning.

Stegen nedan hjälper dig att skapa bättre förutsättningar för UX-arbetet i din organisation:

1. Struktur och designinsats 
Du kommer att spara tid och pengar genom att ha gemensam struktur på UX-designarbetet istället för att hantera designen inom separata projekt. Vi vill ha en gemensam designinsats och process som tillämpas redan i tidig konceptutvecklingsfas eller vid varumärkesstrategin. 

En gemensam insats kommer även att få olika tjänster inom organisationen att uppfattas som en helhet och användare kommer snabbare lära sig hur de ska interagera med olika produkter. Tänk på helheten när du definierar framtiden för produkterna. Börja tidigt med att utveckla en användarupplevelse som är konsekvent genom hela produktlinjen.


2. UX-vision, UX-strategi och roadmap
En vision fogar inte bara samman UX teamet utan också hela produktutvecklingsorganisationen. Visionen baseras på att det finns ett tydligt syfte och och målbild med produkt- eller tjänsteutvecklingen, och tas fram genom användarundersökningar och användarbehov. 

En strategi hjälper utvecklingsteamet att komma närmare visionen genom varje leverans. Strategin ska passa organisationens förutsättningar och inkludera en tydlig designprocess, ansvarsfördelning, timing och förväntat utfall. Ofta i nya organisationer kan det vara enklare att starta med en kortsiktig strategi som etablerar grunderna i designarbetet och därefter låta strategin utvecklas allt eftersom organisationen blir mer medveten.

En roadmap är en representation av nödvändiga aktiviteter för att uppfylla strategin och hjälper teamet genom en visuell tidslinje som visar vilka specifika aktiviteter som ska prioriteras och utföras vid vilket tillfälle, och även när en fas förväntas bli färdig för att underlätta planering och samsyn.

Det är ledningen som ansvarar för att 
ta fram vision, strategi och en roadmap, med stöd av UX-strateger, designers och researchers samt produktägaren. När det gäller mer komplexa lösningar blir behovet av researchers ännu större, och dessa bör inkluderas tidigt i strategiarbetet. Deras kunskap om användarens behov och avancerad teknik är värdefull i arbetet. Först efter att vision, strategi och roadmap är definierad tillsätter man de roller och resurser som behövs för att lyckas.

3. Roller
För att lyckas skapa en stabil UX grund behövs olika roller och kompetenser. Detta för att bland annat kunna implementera strategin, jobba med och utveckla processer samt nå målet med UX-arbetet. Följande roller påverkar UX-arbetet:

UX team-lead
Denna person ansvarar för teamets leverabler och den övergripande kvaliteten på användarupplevelsen. Den guidar inte bara UX-teamet utan fungerar även som brygga mellan affärsteam, produktchef, produktägare, UX-team och utvecklarteam.

Tips till UX-ledaren:

  • Engagemang – nå inkludering och transparens genom att låta teammedlemmarna delta i alla faser av designprocessen och se resultatet löpande.
  • Kommunikation – Det är viktigt att lyssna på samt inkludera teamet i konversationer och fråga om deras tankar och funderingar. Anpassa din tonalitet och kroppsspråk till den du pratar med.  
  • Kompetens – Ge teamet möjligheter att utvecklas och växa, genom exempelvis nya verktyg som underlättar deras arbete eller utbildning inom relevanta områden som gynnar både projektet och individerna.
  • Kultur - Förespråka och sträva efter en kultur där teamet uppmuntras dela sina lärdomar både internt inom teamet och till övriga inom organisationen.

Researcher och strateger
För att definiera rätt strategier vid utvecklingen av produkter och tjänster behöver organisationen analysera slutanvändarna och deras behov.

Researchern använder olika metoder för att hitta användarens behov och smärtpunkter där användartester och målgruppsanalyser är bra exempel. Resultatet hjälper till att skapa både långsiktiga och kortsiktiga strategier. Researcherns arbete används som input till strategiplaneringen.

Produktägaren
Produktägarens huvudsakliga uppgifter är att prioritera, lägga till UX-aktiviteter, funktioner och user stories i backloggen, samt hålla roadmapen uppdaterad. 

Produktägaren ingår i ett agilt utvecklingsteam som planerar alla aktiviteter innan en produktlansering och hen planerar även den kommande produktlanseringen i förväg, och rekommenderas att hålla en god framförhållning så att designteamet har tid och förutsättningar att ta fram rätt design.

UX Designer
UX Designers arbetar med att visualisera användarens resa (user journey) end-to-end och deras interaktioner med digitala produkter. Mer om UX-designerns roll kan du läsa här

UI Designer
UI-designers fokuserar på visuella element i en digital produkt. Användargränssnittet och interaktionsdesignen är en viktig del av UX-arbetet. UI-design tar detta längre i detaljer och innefattar färgteori, typografi, UI-designmönster samt grundläggande designmetoder som hjälper dem att förstå hur användare uppfattar och tolkar information.

Testansvarig
En testansvarig planerar och genomför tester av koncept, design och slutprodukt mot användarna samt utvärderar arbetet kontinuerligt innan UX-teamet slutför designen och gör den redo för implementering.

Ett test med referensgrupp eller slutanvändare ger teamet feedback och förbättringsförslag på konceptet. Resultaten från användartester och de användbarhetsproblemen som identifieras bör behandlas i strategin.

Utvecklare
För att testa mer komplexa produkter kan utvecklare användas till bland annat simuleringar och prototyper. De blir en mer integrerad del i UX-arbetet och samarbetar tidigare i designstadiet. 

4. Användarcentrerad designprocess
En användarcentrerad designprocess kommer resultera i en praktisk, användbar och tillfredsställande produkt, då den designats utefter verkliga behov och resultat av löpande tester mot målgruppen. Processen bör fokusera på användarna och användarbehoven. Användarupplevelsen utformas först och därefter tillämpas teknik.  

5. Verktyg
Ett UX-team med rätt verktyg kommer vara mer effektiva och metodiska. Den definierade designprocessen, teamets kompetensnivå och visionens komplexitet avgör vilka verktyg som behövs för att teamet ska ha rätt förutsättningar. 

Det finns mängder av olika verktyg att välja bland, såväl digitala designstöd, researchmetoder och tekniker. Varje organisation behöver anpassa sina verktyg till sina behov. 

6. Tydlighet och Kommunikation
Ledningen behöver förstå vad som levereras och när. Presentera löpande det arbete som görs och förankra mot roadmapen för att skapa tydlighet och transparens. Leverablerna från teamet måste vara tydliga, användbara och tillfredställande, men också belysa de hinder och svårigheter teamet stöter på, som skapar transparens och sätter rätt förväntningar.

7. Konceptutveckling
När UX-teamet har en klar bild över användarbehoven samt förväntningarna börjar konceptutvecklingen. Börja med strukturen och flödet när du sätter igång, det gör att designen har större chans att uppfattas som bra, och att användarna kan utföra sina önskade uppgifter utan problem vilket skapar en god upplevelse. Konceptet ska visa vilka komponenter som ska finnas med och hur användaren kommer att navigera mellan dessa för att bäst matcha användarnas förväntningar. 

Definiera användarens ”task flow” för att minimera tid och ansträngning. 

Den strukturella designen kräver hög expertis. Om den gjorts korrekt blir efterkommande arbete mångfaldigt enklare. Det detaljerade designarbetet är mindre komplicerat men mer tidskrävande än den strategiska och strukturella designen.

8. Samarbete
Ett nära och starkt samarbete mellan UX- och utvecklingsteamen bidrar till ökad kvalitet och sparad tid under utvecklingsprocessen. Ta vara på varandras kunskaper, lyssna och inkludera varandra.

Läs om hur du förbättrar detta samarbete här

9. Validering
Validering sker löpande under designarbetet men bör också prioriteras som ett större avstamp innan en lansering. Det räcker inte med att ta reda på om produkten är enkel att använda eller ser bra ut. Du måste också veta om produkten tillför det önskade värde som efterfrågas.

Vid validering får designteamet information om hur produkten uppfyller användarens behov, om den är intuitiv samt om användaren kan utföra de huvuduppgifterna som produkten är ämnad för på ett enkelt och tillfredställande sätt. De får också insikter kring om vad som saknas för att lyfta upplevelsen till nästa nivå. 

10. Uppmuntran och motivation
Teammedlemmarnas motivation minskar om de inte får avancera och utvecklas inom sin expertis. De behöver känna att de spelar en viktig roll för teamet. Få saker är lika demoraliserande som att utföra ett arbete som inte får en effekt för slutresultatet. Skapa förutsättningar för att samtliga individer får den utvecklingsmöjlighet som de förtjänar och följ regelbundet upp hur väl dessa uppfylls. Glöm inte heller att fira framgångar, alla behöver en kvittens på att de gör ett bra jobb. 


Källa till artikeln: Institutionalisering av UX - Steg för steg guide till en användarupplevelsepraxis, Eric Schaffler, Apala Lahiri


QA-session om UX

Vill du få tips på vad som skapar rätt förutsättningar för ett bra UX-arbete? Här kan du se inspelningen av vår QA-session där två av våra experter inom UX och tjänstedesign svarar på frågor utmaningarna inom UX som du stöter på till vardags, till exempel hur man arbetar in tankesätt kring UX i organisationen och hur får man till ett bättre samarbete med utvecklingsteam.

ANMÄL DIG TILL WEBINARET

Alla blogginlägg

Vi rekommenderar också